โครงการบริการวิชาการ

ปีงบประมาณ
หน่วยบริหารโครงการ วิทยาเขต
กลุ่มการให้บริการ
ประเภทโครงการ
คณะ/หน่วยงาน
สถานะโครงการ
สาขาเชี่ยวชาญ
ของโครงการ
คำค้น
 ผลการค้นหาทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2566 รวม 31 รายการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการ(ระยะเวลาโครงการ)สาขาเชี่ยวชาญ
ของโครงการ
ชื่อผู้ว่าจ้าง(ประเภทผู้ว่าจ้าง)หัวหน้าโครงการ
[หน่วยบริหารโครงการ]
2566 โครงการจ้างบริการวิชาการ บริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต
ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2565 - 30/09/2566
การศึกษา(ED), เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) เทศบาลนครภูเก็ต
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
พรณรงค์ อ่อนชาติ
[คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม]
2566 โครงการ “บริการจ้างที่ปรึกษา”
ระยะเวลาโครงการ : 01/01/2566 - 31/05/2566 ( 5 เดือน )
บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด
NGO-เอกชน
สมภพ ลิ้มสุนทรากูล
[คณะวิทยาศาสตร์]
2566 การทดสอบของศูนย์ประสานงานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา
ระยะเวลาโครงการ : 26/12/2565 - 31/03/2566 ( 96 วัน )
การเกษตรและการพัฒนาชนบท(AG) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
บัญชา สมบูรณ์สุข
[คณะทรัพยากรธรรมชาติ]
2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโรงแรมและงานบริการ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
ระยะเวลาโครงการ : 06/02/2566 - 20/02/2566 ( 15 วัน )
การท่องเที่ยว(TO) โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
กฤษณ์ สินเจริญกุล
[คณะการบริการและการท่องเที่ยว]
2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยว โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
ระยะเวลาโครงการ : 03/02/2566 - 03/02/2566 ( 1 วัน )
การท่องเที่ยว(TO) โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
กฤษณ์ สินเจริญกุล
[คณะการบริการและการท่องเที่ยว]
2566 โครงการส่งเสริมทักษะการปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยะเวลาโครงการ : 16/11/2565 - 16/11/2565
การศึกษา(ED), สิ่งแวดล้อม(EV) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
อุดมลักษณ์ คงสังข์
[คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม]
2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยว
ระยะเวลาโครงการ : 17/10/2565 - 17/10/2565 ( 1 วัน )
การท่องเที่ยว(TO) โรงเรียนพัทลุง
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
กฤษณ์ สินเจริญกุล
[คณะการบริการและการท่องเที่ยว]
2566 โครงการ “บริการวาดรูปเขียนสำหรับการยื่นขอคุ้มครองทรัพยสินทางปัญญา”
ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2565 - 30/11/2565 ( 2 เดือน )
การศึกษา(ED) คณะแพทยศาสตร์
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
กิตติรัตน์ ภู่พลับ
[คณะวิทยาศาสตร์]
2566 โครงการ “ผลิตน้ำยางคอมปาวด์”
ระยะเวลาโครงการ : 01/11/2565 - 31/12/2565 ( 2 เดือน )
การศึกษา(ED) ด.ญ.กุลธิดา ถาวรไพบูลย์เจริญ
NP-บุคคลธรรมดา
นิธินาถ แซ่ตั้ง
[คณะวิทยาศาสตร์]
2566 โครงการ “บริการจ้างที่ปรึกษา” (ค่าจ้างวิทยากร)
ระยะเวลาโครงการ : 09/01/2566 - 09/01/2566 ( 1 วัน )
การศึกษา(ED) เทศบาลตำบลนาสีทอง
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
อภิชาติ เพ็งดำ
[คณะวิทยาศาสตร์]
2566 โครงการ “นิเวศวิทยาเขตร้อนและการอนุรักษ์: หลักสูตรภาคสนามสำหรับ วท.บ., วท.ม., ปริญญาเอกของไทยและอเมริกา”
ระยะเวลาโครงการ : 01/01/2566 - 31/01/2566 ( 1 เดือน )
สิ่งแวดล้อม(EV) City College of New York (CCNY)
INT-ต่างประเทศ
สาระ บำรุงศรี
[คณะวิทยาศาสตร์]
2566 โครงการติววัดระดับทางภาษาเกาหลี และโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาเกาหลี ให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ระยะเวลาโครงการ : 19/08/2565 - 31/10/2565 ( 2 เดือน )
การศึกษา(ED) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
กาญจนา สหะวิริยะ
[คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยว
ระยะเวลาโครงการ : 07/10/2565 - 07/10/2565 ( 1 วัน )
การท่องเที่ยว(TO) โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
กฤษณ์ สินเจริญกุล
[คณะการบริการและการท่องเที่ยว]
2566 โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน รุ่นที่ 3
ระยะเวลาโครงการ : 17/10/2565 - 06/11/2565 ( 21 วัน )
การท่องเที่ยว(TO) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
กฤษณ์ สินเจริญกุล
[คณะการบริการและการท่องเที่ยว]
2566 โครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (ภาคเรียนที่ 2/65)
ระยะเวลาโครงการ : 02/11/2565 - 15/02/2566
การท่องเที่ยว(TO) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
กฤษณ์ สินเจริญกุล
[คณะการบริการและการท่องเที่ยว]
123

Copyright © 2018 สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Developed by The Computer Center, Prince of Songkla University