ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ประเภทโครงการ :
สัญญาจ้างแบบลงนาม
หน่วยบริหารโครงการ :
คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เริ่มต้น :
08/09/2565
วันที่สิ้นสุด :
04/07/2566
สร้างเมื่อ : 28/10/2565 โดย : คุณกัลยา หนูหมาน
ปีงบประมาณ :
2566
เลขที่สัญญา :
287/2565
กลุ่มการให้บริการ :
การศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ออกแบบและประเมิน
สาขาเชี่ยวชาญของโครงการ :
การพัฒนาเมือง(UD)
คำหลัก :
รายละเอียดโครงการโดยย่อ :
ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ ความพร้อมของอบจ.ชลบุรีในการนำประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในหน่วยงาน จากนั้นจึงเข้าประชุมและวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาและจัดทำแผนแม่บทเสนอจ่อผู้บริหารต่อไป
เงื่อนไขพิเศษ :
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์(ตามแผน) :
04/07/2566
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ :
-
วันที่เริ่มต้น :
08/09/2565
วันที่สิ้นสุด :
04/07/2566
สถานที่จังหวัดพิกัด
ละติจูดลองติจูด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชลบุรี 100.9846717013.36114310
การลงนาม :
ลงนาม

 ผู้ว่าจ้างโครงการ

ประเภทผู้ว่าจ้าง :
GOV - รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
ชื่อผู้ว่าจ้าง :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ที่อยู่ :

 ผู้ลงนามในสัญญา

ผู้ลงนามในสัญญา :
ผศ.กุลวดี ลิ่มอุสันโน (เป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ)
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด :
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
รหัสบุคลากรชื่อ - สกุลตำแหน่งสังกัด
0008914 นางสาว กุลวดี ลิ่มอุสันโน หัวหน้าโครงการ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
0002219 นาย ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
0021856 นาย ธนาธิป ลิ่มนา คณะทำงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
0038299 นาย อนุวัฒน์ พัฒนเชียร คณะทำงาน สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาการจัดการ
0024141 นางสาว ทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์ คณะทำงาน สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาการจัดการ
0028972 นาย ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี คณะทำงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์
0008283 นาย สุธน แซ่ว่อง คณะทำงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
0006618 นาย ธัชชัย เอ้งฉ้วน คณะทำงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
0041779 นาย บรรพต วิรุณราช คณะทำงาน คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
0001967 นาง อรญา สุวรรณโณ คณะทำงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
0002227 นาย ปรีชา ศรีมนัสรัตน์ คณะทำงาน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
0002243 นาง เนาวรัตน์ สอิด คณะทำงาน ฝ่ายบริหารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
0002234 นาย พรพิทักษ์ สันติภาพถาวร คณะทำงาน ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
0006784 นาย สาคร หังสพฤกษ์ คณะทำงาน ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
0002235 นางสาว รวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง คณะทำงาน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
0024166 นาย จตุพร ชูช่วย คณะทำงาน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
0003497 นาย สงกรานต์ มุณีแนม คณะทำงาน ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
0002237 นาง วิไลวรรณ หังสพฤกษ์ คณะทำงาน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
0025726 นางสาว ปานทิพย์ ผดุงจิตเกษม คณะทำงาน สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาการจัดการ
0024349 นางสาว เนาวรัตน์ ทองไทย คณะทำงาน ฝ่ายบริหารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
0033014 นางสาว จิราพรรณ วงษ์อนุชิตเมธา คณะทำงาน สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาการจัดการ
0024121 นาย รุชดี บิลหมัด คณะทำงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
0016843 นาย ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ คณะทำงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
0038115 นางสาว ปาลิดา สุทธิชี คณะทำงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
0032649 นางสาว ชิดชนก โชคสุชาติ คณะทำงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์
0024351 นางสาว กัลยา หนูหมาน เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขา สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาการจัดการ
0036762 นาง หทัยรัตน์ ลิ่มอรุณวงศ์ เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขา สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาการจัดการ
0006255 นาง ชนิตา กาญจนารัตน์ เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาการจัดการ
0003415 นาง จงกลนี ต้งมิตร เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับเป้าหมายเป้าหมายย่อย
1 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน :
เป้าหมายที่ 17 เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.1.เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศกำลังพัฒนา เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถของประเทศในการเก็บภาษีและรายได้อื่นๆ ของรัฐ

Copyright © 2018 สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Developed by The Computer Center, Prince of Songkla University