ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการ รับบุคลากรทางการศึกษาต่างชาติ ฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติ ภายในคณะวิทยาศาสตร์
ประเภทโครงการ :
สัญญาจ้างแบบไม่ลงนาม
หน่วยบริหารโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เริ่มต้น :
06/09/2565
วันที่สิ้นสุด :
06/09/2565
สร้างเมื่อ : 26/10/2565 โดย : คุณธมลพรรณลออ ขุนศรี
ปีงบประมาณ :
2566
กลุ่มการให้บริการ :
การจัดการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ
สาขาเชี่ยวชาญของโครงการ :
การศึกษา(ED)
คำหลัก :
รายละเอียดโครงการโดยย่อ :
เงื่อนไขพิเศษ :
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์(ตามแผน) :
06/09/2565
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ :
-
วันที่เริ่มต้น :
06/09/2565
รวมระยะเวลา :
1 วัน
วันที่สิ้นสุด :
06/09/2565
สถานที่จังหวัดพิกัด
ละติจูดลองติจูด
คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา 7.008101100.49495510
การลงนาม :
ไม่ลงนาม

 ผู้ว่าจ้างโครงการ

ประเภทผู้ว่าจ้าง :
GOV - รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
ชื่อผู้ว่าจ้าง :
คณะศึกษาศาสตร์
ที่อยู่ :
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
รหัสบุคลากรชื่อ - สกุลตำแหน่งสังกัด
0016946 นาย ศุภพงศ์ อิ่มสรรพางค์ หัวหน้าโครงการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
ลำดับเป้าหมายเป้าหมายย่อย
1 การศึกษาที่มีคุณภาพ :
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.3.สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573

Copyright © 2018 สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Developed by The Computer Center, Prince of Songkla University