ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ :
บริการจ้างที่ปรึกษา (ค่าจ้างวิทยากร)
ประเภทโครงการ :
สัญญาจ้างแบบไม่ลงนาม
หน่วยบริหารโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เริ่มต้น :
10/10/2565
วันที่สิ้นสุด :
11/10/2565
สร้างเมื่อ : 03/11/2565 โดย : คุณวรสา เรืองหิรัญวงศ์
ปีงบประมาณ :
2566
กลุ่มการให้บริการ :
การให้คำปรึกษาและคำแนะนำ
สาขาเชี่ยวชาญของโครงการ :
การศึกษา(ED)
คำหลัก :
รายละเอียดโครงการโดยย่อ :
เงื่อนไขพิเศษ :
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์(ตามแผน) :
11/10/2565
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ :
-
วันที่เริ่มต้น :
10/10/2565
วันที่สิ้นสุด :
11/10/2565
สถานที่จังหวัดพิกัด
ละติจูดลองติจูด
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 7.6286153281649540100.07550780783660
การลงนาม :
ไม่ลงนาม

 ผู้ว่าจ้างโครงการ

ประเภทผู้ว่าจ้าง :
GOV - รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
ชื่อผู้ว่าจ้าง :
โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ที่อยู่ :
โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
รหัสบุคลากรชื่อ - สกุลตำแหน่งสังกัด
0033020 นาย ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร หัวหน้าโครงการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์
ลำดับเป้าหมายเป้าหมายย่อย
1 การศึกษาที่มีคุณภาพ :
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.3.สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573
2 การศึกษาที่มีคุณภาพ :
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.4.เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573
3 การศึกษาที่มีคุณภาพ :
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.6.สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และคานวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573

Copyright © 2018 สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Developed by The Computer Center, Prince of Songkla University