ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการติววัดระดับทางภาษาเกาหลี และโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาเกาหลี ให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ประเภทโครงการ :
สัญญาจ้างแบบไม่ลงนาม
หน่วยบริหารโครงการ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เริ่มต้น :
19/08/2565
วันที่สิ้นสุด :
31/10/2565
สร้างเมื่อ : 22/11/2565 โดย : คุณอามีเน๊าะ ดอเลาะ
ปีงบประมาณ :
2566
กลุ่มการให้บริการ :
การจัดการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ
สาขาเชี่ยวชาญของโครงการ :
การศึกษา(ED)
คำหลัก :
รายละเอียดโครงการโดยย่อ :
เงื่อนไขพิเศษ :
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์(ตามแผน) :
31/10/2565
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ :
-
วันที่เริ่มต้น :
19/08/2565
รวมระยะเวลา :
2 เดือน
วันที่สิ้นสุด :
31/10/2565
สถานที่จังหวัดพิกัด
ละติจูดลองติจูด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 6.88101.23
การลงนาม :
ไม่ลงนาม

 ผู้ว่าจ้างโครงการ

ประเภทผู้ว่าจ้าง :
GOV - รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
ชื่อผู้ว่าจ้าง :
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ที่อยู่ :
ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
รหัสบุคลากรชื่อ - สกุลตำแหน่งสังกัด
0028980 นาง กาญจนา สหะวิริยะ หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0006429 นาย เรวัต รัตนกาญจน์ ที่ปรึกษา สำนักงานบริหารคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0016451 นาย ชาคร ประพรหม ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0008339 นาย เชิดชัย อุดมพันธ์ ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0010767 นางสาว ษมาวดี กั้งแฮ คณะทำงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0032415 นางสาว อัยลดาภัทร์ ศวัสร์กุลกร คณะทำงาน สำนักงานบริหารคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0027032 นางสาว อามีเน๊าะ ดอเลาะ เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขา สำนักงานบริหารคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับเป้าหมายเป้าหมายย่อย
1 การศึกษาที่มีคุณภาพ :
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.4.เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573
2 การศึกษาที่มีคุณภาพ :
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.6.สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และคานวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573
3 การศึกษาที่มีคุณภาพ :
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.7.สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573

Copyright © 2018 สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Developed by The Computer Center, Prince of Songkla University