ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ :
การทดสอบสมบัติเชิงกายภาพของหิน
ประเภทโครงการ :
สัญญาจ้างแบบไม่ลงนาม
หน่วยบริหารโครงการ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เริ่มต้น :
01/11/2565
วันที่สิ้นสุด :
12/11/2565
สร้างเมื่อ : 01/11/2565 โดย : คุณสุรศักดิ์ แก้วพิบูลย์
ปีงบประมาณ :
2566
กลุ่มการให้บริการ :
การวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม การให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
สาขาเชี่ยวชาญของโครงการ :
อุตสาหกรรม(IN)
คำหลัก :
รายละเอียดโครงการโดยย่อ :
เงื่อนไขพิเศษ :
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์(ตามแผน) :
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ :
-
วันที่เริ่มต้น :
01/11/2565
รวมระยะเวลา :
11 วัน
วันที่สิ้นสุด :
12/11/2565
การลงนาม :
ไม่ลงนาม

 ผู้ว่าจ้างโครงการ

ประเภทผู้ว่าจ้าง :
NGO - เอกชน
ชื่อผู้ว่าจ้าง :
คุณวสันต์ กาพย์เกิด
ที่อยู่ :
รหัสบุคลากรชื่อ - สกุลตำแหน่งสังกัด
0006864 นาย วิษณุ ราชเพ็ชร หัวหน้าโครงการ  

Copyright © 2018 สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Developed by The Computer Center, Prince of Songkla University