ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการทดสอบผลิตภัณฑ์สารเคมียับยั้งสาเหตุโรคพืช
ประเภทโครงการ :
สัญญาจ้างแบบไม่ลงนาม
หน่วยบริหารโครงการ :
คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เริ่มต้น :
17/10/2565
วันที่สิ้นสุด :
20/12/2565
สร้างเมื่อ : 02/11/2565 โดย : คุณอมรรัตน์ จันทนาอรพินท์
ปีงบประมาณ :
2566
กลุ่มการให้บริการ :
การวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม การให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
สาขาเชี่ยวชาญของโครงการ :
การเกษตรและการพัฒนาชนบท(AG)
คำหลัก :
ทดสอบ,สารเคมี,ยับยั้งโรคพืช,สาเหตุโรคพืช
รายละเอียดโครงการโดยย่อ :
ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีและผลิตภัณฑ์สำหรับควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช
เงื่อนไขพิเศษ :
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์(ตามแผน) :
20/12/2565
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ :
-
วันที่เริ่มต้น :
17/10/2565
รวมระยะเวลา :
65 วัน
วันที่สิ้นสุด :
20/12/2565
สถานที่จังหวัดพิกัด
ละติจูดลองติจูด
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา 7.00527810100.49729640
การลงนาม :
ไม่ลงนาม

 ผู้ว่าจ้างโครงการ

ประเภทผู้ว่าจ้าง :
NGO - เอกชน
ชื่อผู้ว่าจ้าง :
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
รหัสบุคลากรชื่อ - สกุลตำแหน่งสังกัด
0017292 นาย นริศ ท้าวจันทร์ หัวหน้าโครงการ สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ลำดับเป้าหมายเป้าหมายย่อย
1 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน :
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
12.6.สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และบูรณาการข้อมูลด้านความยั่งยืนไว้ในรอบการรายงานของบริษัทเหล่านั้น

Copyright © 2018 สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Developed by The Computer Center, Prince of Songkla University