ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน รุ่นที่ 3
ประเภทโครงการ :
สัญญาจ้างแบบไม่ลงนาม
หน่วยบริหารโครงการ :
คณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต
วันที่เริ่มต้น :
17/10/2565
วันที่สิ้นสุด :
06/11/2565
สร้างเมื่อ : 29/09/2565 โดย : คุณกรวิช ดาวงษ์
ปีงบประมาณ :
2566
กลุ่มการให้บริการ :
การจัดการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ
สาขาเชี่ยวชาญของโครงการ :
การท่องเที่ยว(TO)
คำหลัก :
รายละเอียดโครงการโดยย่อ :
จัดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน ได้แก่นักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
เงื่อนไขพิเศษ :
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์(ตามแผน) :
09/11/2565
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ :
-
วันที่เริ่มต้น :
17/10/2565
รวมระยะเวลา :
21 วัน
วันที่สิ้นสุด :
06/11/2565
การลงนาม :
ไม่ลงนาม

 ผู้ว่าจ้างโครงการ

ประเภทผู้ว่าจ้าง :
GOV - รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
ชื่อผู้ว่าจ้าง :
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ที่อยู่ :
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
รหัสบุคลากรชื่อ - สกุลตำแหน่งสังกัด
0036398 นาย กฤษณ์ สินเจริญกุล หัวหน้าโครงการ สาขาวิชาการจัดการการบริการ คณะการบริการและการท่องเที่ยว
0037607 นาย กฤตภาส ขวัญยืน คณะทำงาน สาขาวิชาการจัดการการบริการ คณะการบริการและการท่องเที่ยว
0039559 นางสาว โชติมา วิทยาศิริกุล คณะทำงาน สำนักงานบริหารคณะ คณะการบริการและการท่องเที่ยว
0039555 นาย ฉัตรพัฒน์ แสงเงิน คณะทำงาน สำนักงานบริหารคณะ คณะการบริการและการท่องเที่ยว
0024219 นางสาว เสาวลักษณ์ สงวนคำ คณะทำงาน สำนักงานบริหารคณะ คณะการบริการและการท่องเที่ยว
0040322 นาย กรวิช ดาวงษ์ เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขา สำนักงานบริหารคณะ คณะการบริการและการท่องเที่ยว

Copyright © 2018 สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Developed by The Computer Center, Prince of Songkla University