ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ :
บริการจ้างที่ปรึกษา(ค่าจ้งวิทยากร)
ประเภทโครงการ :
สัญญาจ้างแบบไม่ลงนาม
หน่วยบริหารโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เริ่มต้น :
09/11/2565
วันที่สิ้นสุด :
12/11/2565
สร้างเมื่อ : 03/11/2565 โดย : คุณวรสา เรืองหิรัญวงศ์
ปีงบประมาณ :
2566
กลุ่มการให้บริการ :
การให้คำปรึกษาและคำแนะนำ
สาขาเชี่ยวชาญของโครงการ :
การศึกษา(ED)
คำหลัก :
รายละเอียดโครงการโดยย่อ :
เงื่อนไขพิเศษ :
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์(ตามแผน) :
12/11/2565
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ :
-
วันที่เริ่มต้น :
09/11/2565
วันที่สิ้นสุด :
12/11/2565
สถานที่จังหวัดพิกัด
ละติจูดลองติจูด
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 6.7311401507974430100.07969198259306
การลงนาม :
ไม่ลงนาม

 ผู้ว่าจ้างโครงการ

ประเภทผู้ว่าจ้าง :
GOV - รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
ชื่อผู้ว่าจ้าง :
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ที่อยู่ :
ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตุล 91140
รหัสบุคลากรชื่อ - สกุลตำแหน่งสังกัด
0013595 นาย วรากร ลิ่มบุตร หัวหน้าโครงการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
0017001 นาย เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ที่ปรึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
ลำดับเป้าหมายเป้าหมายย่อย
1 การศึกษาที่มีคุณภาพ :
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.3.สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573
2 การศึกษาที่มีคุณภาพ :
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.6.สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และคานวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573
3 การศึกษาที่มีคุณภาพ :
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.7.สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573
4 การศึกษาที่มีคุณภาพ :
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.4.เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573

Copyright © 2018 สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Developed by The Computer Center, Prince of Songkla University