ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการจัดสอบ PSU-Sci e-Test (แบบทดสอบมาตรฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ประเภทโครงการ :
สัญญาจ้างแบบไม่ลงนาม
หน่วยบริหารโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เริ่มต้น :
12/11/2565
วันที่สิ้นสุด :
13/11/2565
สร้างเมื่อ : 28/10/2565 โดย : คุณกุสุมา อชิรเสนา
ปีงบประมาณ :
2566
กลุ่มการให้บริการ :
การให้บริการวิชาการอื่นๆ
สาขาเชี่ยวชาญของโครงการ :
การศึกษา(ED)
คำหลัก :
รายละเอียดโครงการโดยย่อ :
เงื่อนไขพิเศษ :
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์(ตามแผน) :
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ :
-
วันที่เริ่มต้น :
12/11/2565
รวมระยะเวลา :
2 วัน
วันที่สิ้นสุด :
13/11/2565
สถานที่จังหวัดพิกัด
ละติจูดลองติจูด
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา 7.0083093480867510100.49715502730804
การลงนาม :
ไม่ลงนาม

 ผู้ว่าจ้างโครงการ

ประเภทผู้ว่าจ้าง :
NP - บุคคลธรรมดา
ชื่อผู้ว่าจ้าง :
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่อยู่ :
รหัสบุคลากรชื่อ - สกุลตำแหน่งสังกัด
0016989 นางสาว สุทธิดา รักกะเปา หัวหน้าโครงการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
ลำดับเป้าหมายเป้าหมายย่อย
1 การศึกษาที่มีคุณภาพ :
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.1.สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573

Copyright © 2018 สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Developed by The Computer Center, Prince of Songkla University