ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (ภาคเรียนที่ 2/65)
ประเภทโครงการ :
สัญญาจ้างแบบไม่ลงนาม
หน่วยบริหารโครงการ :
คณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต
วันที่เริ่มต้น :
02/11/2565
วันที่สิ้นสุด :
15/02/2566
สร้างเมื่อ : 09/11/2565 โดย : คุณกรวิช ดาวงษ์
ปีงบประมาณ :
2566
กลุ่มการให้บริการ :
การจัดการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ
สาขาเชี่ยวชาญของโครงการ :
การท่องเที่ยว(TO)
คำหลัก :
รายละเอียดโครงการโดยย่อ :
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่นักเรียนห้องเรียน EP โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เงื่อนไขพิเศษ :
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์(ตามแผน) :
20/02/2566
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ :
-
วันที่เริ่มต้น :
02/11/2565
วันที่สิ้นสุด :
15/02/2566
สถานที่จังหวัดพิกัด
ละติจูดลองติจูด
คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภูเก็ต 7.89452098.3520
การลงนาม :
ไม่ลงนาม

 ผู้ว่าจ้างโครงการ

ประเภทผู้ว่าจ้าง :
GOV - รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
ชื่อผู้ว่าจ้าง :
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ที่อยู่ :
73/3 ถนน เทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
รหัสบุคลากรชื่อ - สกุลตำแหน่งสังกัด
0036398 นาย กฤษณ์ สินเจริญกุล หัวหน้าโครงการ สาขาวิชาการจัดการการบริการ คณะการบริการและการท่องเที่ยว
0040322 นาย กรวิช ดาวงษ์ เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขา สำนักงานบริหารคณะ คณะการบริการและการท่องเที่ยว
ลำดับเป้าหมายเป้าหมายย่อย
1 การศึกษาที่มีคุณภาพ :
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.4.เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573
2 การศึกษาที่มีคุณภาพ :
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.6.สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และคานวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573

Copyright © 2018 สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Developed by The Computer Center, Prince of Songkla University