ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการล่ามแปลภาษาและระบบหูฟัง
ประเภทโครงการ :
สัญญาจ้างแบบลงนาม
หน่วยบริหารโครงการ :
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เริ่มต้น :
13/09/2565
วันที่สิ้นสุด :
27/09/2565
สร้างเมื่อ : 04/11/2565 โดย : คุณจินตนา นวลละออง
ปีงบประมาณ :
2566
เลขที่สัญญา :
108/2565
กลุ่มการให้บริการ :
การให้บริการข้อมูล การแปล
สาขาเชี่ยวชาญของโครงการ :
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)
คำหลัก :
รายละเอียดโครงการโดยย่อ :
จ้างเหมาบริการล่ามแปลภาษาและระบบหูฟัง 1. ล่ามสำหรับการประชุม (ล่ามแปลภาษาผ่านชุดหูฟัง) 2. พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ 3. ชุดอุปกรณ์การแปลภาษา 4. ล่าม (ผู้ดำเนินรายการประชุมแทนประธานฯ) 5. บันทึกภาพนิ่ง และสรุปผลการดำเนินงาน
เงื่อนไขพิเศษ :
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์(ตามแผน) :
27/09/2565
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ :
-
วันที่เริ่มต้น :
13/09/2565
รวมระยะเวลา :
15 วัน
วันที่สิ้นสุด :
27/09/2565
สถานที่จังหวัดพิกัด
ละติจูดลองติจูด
โรงแรม ทราย ลากูนา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 7.996602284458643598.29315357363210
การลงนาม :
ลงนาม

 ผู้ว่าจ้างโครงการ

ประเภทผู้ว่าจ้าง :
GOV - รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
ชื่อผู้ว่าจ้าง :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่อยู่ :
ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 ผู้ลงนามในสัญญา

ผู้ลงนามในสัญญา :
รศ.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนัก
สังกัด :
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
รหัสบุคลากรชื่อ - สกุลตำแหน่งสังกัด
0015229 นาย มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ หัวหน้าโครงการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
  นาย ไพโรจน์ โพธิวงศ์ ที่ปรึกษา สำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด
0034956 นางสาว นันทิยา บำรุงสุข คณะทำงาน ฝ่ายพันธกิจสังคม สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
0029800 นางสาว ฝาติเม๊าะ และหีม คณะทำงาน ฝ่ายพันธกิจสังคม สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
0029804 นางสาว อนุสรา ทัศนีย์ปกรณ์ คณะทำงาน ฝ่ายพันธกิจสังคม สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
0024189 นางสาว พัชรา ฉัตรมณี คณะทำงาน ฝ่ายประสานบริการ สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
0029802 นางสาว พรรษา บัวรัตนะ เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขา ฝ่ายพันธกิจสังคม สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
0034807 นางสาว จินตนา นวลละออง เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายพันธกิจสังคม สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
0042058 นางสาว สิรีธร โสพร ผู้ประสานงาน ฝ่ายพันธกิจสังคม สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
ลำดับเป้าหมายเป้าหมายย่อย
1 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน :
เป้าหมายที่ 17 เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.18.ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ให้เพิ่มการมีอยู่ของข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันเวลาและเชื่อถือได้ จำแนกตามรายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ ความพิการ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามบริบทของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563

Copyright © 2018 สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Developed by The Computer Center, Prince of Songkla University