โครงการบริการวิชาการ

ปีงบประมาณ
หน่วยบริหารโครงการ วิทยาเขต
กลุ่มการให้บริการ
ประเภทโครงการ
คณะ/หน่วยงาน
สถานะโครงการ
สาขาเชี่ยวชาญ
ของโครงการ
คำค้น
 ผลการค้นหาทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2566 รวม 36 รายการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการ(ระยะเวลาโครงการ)สาขาเชี่ยวชาญ
ของโครงการ
ชื่อผู้ว่าจ้าง(ประเภทผู้ว่าจ้าง)หัวหน้าโครงการ
[หน่วยบริหารโครงการ]
2566 โครงการจ้างที่ปรึกษาติดต่อประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับต่างประเทศ (Focal Point)
ระยะเวลาโครงการ : 11/01/2566 - 05/01/2567 ( 360 วัน )
การท่องเที่ยว(TO) เทศบาลนครภูเก็ต
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
ตติยาพร จารุมณีรัตน์
[คณะการบริการและการท่องเที่ยว]
2566 โครงการทดสอบผลิตภัณฑ์สารเคมียับยั้งสาเหตุโรคพืช
ระยะเวลาโครงการ : 17/10/2565 - 20/12/2565 ( 65 วัน )
การเกษตรและการพัฒนาชนบท(AG) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
NGO-เอกชน
นริศ ท้าวจันทร์
[คณะทรัพยากรธรรมชาติ]
2566 โครงการส่งเสริมทักษะการปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยะเวลาโครงการ : 16/11/2565 - 16/11/2565
การศึกษา(ED), สิ่งแวดล้อม(EV) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
อุดมลักษณ์ คงสังข์
[คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม]
2566 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ระยะเวลาโครงการ : 08/02/2566 - 09/02/2566
การศึกษา(ED) โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
วิลาสินี ศรีพรหม
[คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม]
2566 โครงการ “ฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ”
ระยะเวลาโครงการ : 20/02/2566 - 21/02/2566
การศึกษา(ED) โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
อุดมลักษณ์ คงสังข์
[คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม]
2566 โครงการ “International Joint Field Biology Course 2023”
ระยะเวลาโครงการ : 18/06/2566 - 27/06/2566 ( 10 วัน )
สิ่งแวดล้อม(EV) คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ
NP-บุคคลธรรมดา
จารุวรรณ มะยะกูล
[คณะวิทยาศาสตร์]
2566 โครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตชิ้นงานไส้กรองอากาศจากวัสดุธรรมชาติ “จริงใจ”
ระยะเวลาโครงการ : 01/03/2566 - 30/06/2566 ( 4 เดือน )
อุตสาหกรรม(IN) บริษัท ไรส์ อินซูเลชั่น จำกัด
NGO-เอกชน
ต่อศักดิ์ กิตติกรณ์
[คณะวิทยาศาสตร์]
2566 โครงการจ้างบริการวิชาการ บริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต
ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2565 - 30/09/2566
การศึกษา(ED), เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) เทศบาลนครภูเก็ต
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
พรณรงค์ อ่อนชาติ
[คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม]
2566 โครงการ “บริการจ้างที่ปรึกษา”
ระยะเวลาโครงการ : 01/01/2566 - 31/05/2566 ( 5 เดือน )
บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด
NGO-เอกชน
สมภพ ลิ้มสุนทรากูล
[คณะวิทยาศาสตร์]
2566 การทดสอบของศูนย์ประสานงานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา
ระยะเวลาโครงการ : 26/12/2565 - 31/03/2566 ( 96 วัน )
การเกษตรและการพัฒนาชนบท(AG) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
บัญชา สมบูรณ์สุข
[คณะทรัพยากรธรรมชาติ]
2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโรงแรมและงานบริการ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
ระยะเวลาโครงการ : 06/02/2566 - 20/02/2566 ( 15 วัน )
การท่องเที่ยว(TO) โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
กฤษณ์ สินเจริญกุล
[คณะการบริการและการท่องเที่ยว]
2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยว โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
ระยะเวลาโครงการ : 03/02/2566 - 03/02/2566 ( 1 วัน )
การท่องเที่ยว(TO) โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
กฤษณ์ สินเจริญกุล
[คณะการบริการและการท่องเที่ยว]
2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยว
ระยะเวลาโครงการ : 17/10/2565 - 17/10/2565 ( 1 วัน )
การท่องเที่ยว(TO) โรงเรียนพัทลุง
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
กฤษณ์ สินเจริญกุล
[คณะการบริการและการท่องเที่ยว]
2566 โครงการ “บริการวาดรูปเขียนสำหรับการยื่นขอคุ้มครองทรัพยสินทางปัญญา”
ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2565 - 30/11/2565 ( 2 เดือน )
การศึกษา(ED) คณะแพทยศาสตร์
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
กิตติรัตน์ ภู่พลับ
[คณะวิทยาศาสตร์]
2566 โครงการ “ผลิตน้ำยางคอมปาวด์”
ระยะเวลาโครงการ : 01/11/2565 - 31/12/2565 ( 2 เดือน )
การศึกษา(ED) ด.ญ.กุลธิดา ถาวรไพบูลย์เจริญ
NP-บุคคลธรรมดา
นิธินาถ แซ่ตั้ง
[คณะวิทยาศาสตร์]
123

Copyright © 2018 สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Developed by The Computer Center, Prince of Songkla University