โครงการบริการวิชาการ

ปีงบประมาณ
หน่วยบริหารโครงการ วิทยาเขต
กลุ่มการให้บริการ
ประเภทโครงการ
คณะ/หน่วยงาน
สถานะโครงการ
สาขาเชี่ยวชาญ
ของโครงการ
คำค้น
 ผลการค้นหาทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2566 รวม 21 รายการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการ(ระยะเวลาโครงการ)สาขาเชี่ยวชาญ
ของโครงการ
ชื่อผู้ว่าจ้าง(ประเภทผู้ว่าจ้าง)หัวหน้าโครงการ
[หน่วยบริหารโครงการ]
2566 โครงการติววัดระดับทางภาษาเกาหลี และโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาเกาหลี ให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ระยะเวลาโครงการ : 19/08/2565 - 31/10/2565 ( 2 เดือน )
การศึกษา(ED) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
กาญจนา สหะวิริยะ
[คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยว
ระยะเวลาโครงการ : 07/10/2565 - 07/10/2565 ( 1 วัน )
การท่องเที่ยว(TO) โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
กฤษณ์ สินเจริญกุล
[คณะการบริการและการท่องเที่ยว]
2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยว
ระยะเวลาโครงการ : 17/10/2565 - 17/10/2565 ( 1 วัน )
การท่องเที่ยว(TO) โรงเรียนพัทลุง
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
กฤษณ์ สินเจริญกุล
[คณะการบริการและการท่องเที่ยว]
2566 โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน รุ่นที่ 3
ระยะเวลาโครงการ : 17/10/2565 - 06/11/2565 ( 21 วัน )
การท่องเที่ยว(TO) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
กฤษณ์ สินเจริญกุล
[คณะการบริการและการท่องเที่ยว]
2566 โครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (ภาคเรียนที่ 2/65)
ระยะเวลาโครงการ : 02/11/2565 - 15/02/2566
การท่องเที่ยว(TO) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
กฤษณ์ สินเจริญกุล
[คณะการบริการและการท่องเที่ยว]
2566 จ้างเหมาบริการล่ามแปลภาษาและระบบหูฟัง
ระยะเวลาโครงการ : 13/09/2565 - 27/09/2565 ( 15 วัน )
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ
[สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม]
2566 บริการจ้างที่ปรึกษา(ค่าจ้งวิทยากร)
ระยะเวลาโครงการ : 09/11/2565 - 12/11/2565
การศึกษา(ED) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
วรากร ลิ่มบุตร
[คณะวิทยาศาสตร์]
2566 บริการจ้างที่ปรึกษา (ค่าจ้างวิทยากร)
ระยะเวลาโครงการ : 10/10/2565 - 11/10/2565
การศึกษา(ED) โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร
[คณะวิทยาศาสตร์]
2566 โครงการ รับบุคลากรทางการศึกษาต่างชาติ ฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติ ภายในคณะวิทยาศาสตร์
ระยะเวลาโครงการ : 06/09/2565 - 06/09/2565 ( 1 วัน )
การศึกษา(ED) คณะศึกษาศาสตร์
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
ศุภพงศ์ อิ่มสรรพางค์
[คณะวิทยาศาสตร์]
2566 โครงการจัดสอบ PSU-Sci e-Test (แบบทดสอบมาตรฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ระยะเวลาโครงการ : 12/11/2565 - 13/11/2565 ( 2 วัน )
การศึกษา(ED) นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
NP-บุคคลธรรมดา
สุทธิดา รักกะเปา
[คณะวิทยาศาสตร์]
2566 โครงการ รับบุคลากรทางการศึกษาต่างชาติ ฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ ภายในคณะวิทยาศาสตร์
ระยะเวลาโครงการ : 04/07/2565 - 08/07/2565 ( 5 วัน )
การศึกษา(ED) Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
INT-ต่างประเทศ
พิมลศรี มิตรภาพอาทร
[คณะวิทยาศาสตร์]
2566 โครงการทดสอบผลิตภัณฑ์สารเคมียับยั้งสาเหตุโรคพืช
ระยะเวลาโครงการ : 17/10/2565 - 20/12/2565 ( 65 วัน )
การเกษตรและการพัฒนาชนบท(AG) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
NGO-เอกชน
นริศ ท้าวจันทร์
[คณะทรัพยากรธรรมชาติ]
2566 การทดสอบสมบัติเชิงกายภาพของหิน
ระยะเวลาโครงการ : 01/11/2565 - 12/11/2565 ( 11 วัน )
อุตสาหกรรม(IN) คุณวสันต์ กาพย์เกิด
NGO-เอกชน
วิษณุ ราชเพ็ชร
[คณะวิศวกรรมศาสตร์]
2566 โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ระยะเวลาโครงการ : 08/09/2565 - 04/07/2566
การพัฒนาเมือง(UD) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
GOV-รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
กุลวดี ลิ่มอุสันโน
[คณะวิทยาการจัดการ]
2566 ที่ปรึกษาการทำศิลาวรรณาแผ่นหินบาง
ระยะเวลาโครงการ : 26/10/2565 - 07/11/2565 ( 12 วัน )
อุตสาหกรรม(IN) บริษัท ABEN Engineering Consultant จำกัด
NGO-เอกชน
วิษณุ ราชเพ็ชร
[คณะวิศวกรรมศาสตร์]
12

Copyright © 2018 สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Developed by The Computer Center, Prince of Songkla University